คำเป็น คำตาย

 • การจำแนกคำเป็น คำตาย พิจารณาจากประเภทของสระและมาตราตัวสะกด
 • ลักษณะของคำเป็นและคำตาย


  ประเภทสระ(คำที่ไม่มีตัวสะกด)มาตราตัวสะกด(คำที่มีตัวสะกด)
  คำ
  เป็น
  1. ประสมด้วยสระเสียงยาว
   -า , -ี , -ู , เ- , แ-
   ตัวอย่าง กา ปี มือ ปู เข
  2. ประสมด้วยสระเสียงสั้น
   เฉพาะ -ำ , ไ- , ใ-, เ-า
   ตัวอย่าง กำ ไข ใคร 
  มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา
  • แม่กง เช่น คง ชง จง
  • แม่กน เช่น ขน คน จน
  • แม่กม เช่น กลม คม งม
  • แม่เกย เช่น เกย เขย
  • แม่เกอว เช่น กาว ขาว
  คำ
  ตาย
  ประสมด้วยสระเสียงสั้น
  เช่น -ะ, -ิ , -ึ , -ุ , เ-ะ , แ-ะ
  ตัวอย่างเช่น จะ ติ ฮึ ยุ เตะ
  มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา
  • แม่กก เช่น ครก งก ฉก
  • แม่กด เช่น ขด คด งด
  • แม่กบ เช่น ขบ คบ งบ

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย