ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตรการจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี (Performance Management System)”

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเดือนสิงหาคมicon-hot
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 

อัตราค่าสัมมนา/ ผู้สนใจทั่วไป   7,100  บาท     สมาชิก  6,390  บาท
วิทยากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง  

วันที่หนึ่ง

1. ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. มาตรการที่นำมาพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร (Goal Setting, Core Values,Competency or Quality Statement)

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารงานประจำวัน (Day to Day)

6. รูปแบบของผลการประเมินผลปฏิบัติงาน  

-          ระดับผู้จัดการ/หัวหน้า  จะใช้เกณฑ์การประเมินแบบเน้นเป้าหมายและพฤติกรรมอย่างไร

-          ระดับพนักงาน  ควรจะใช้เกณฑ์การประเมินในลักษณะใด จึงจะเหมาะสม

7. การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (KPIs/BSC – Function and Individual)

8. แบบประเมินผลพนักงาน

           WORKSHOP : กรณีศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9. นำผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน  มาใช้เป็นแนวทางในการขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี  โดยการฝึกปฏิบัติจริง  จาก workshop  ของทางวิทยากรที่ได้แจกให้ไว้

วันที่สอง

10. การประเมินศักยภาพพนักงาน

           WORKSHOP : กรณีศึกษา การประเมินศักยภาพของพนักงาน

11. การวิเคราะห์ผลการประเมินของพนักงาน  ทั้งสองประเภท  เพื่อตรวจสอบดูว่าพนักงานภายในองค์กร มีพฤติกรรมในลักษณะใดบ้าง 

12. เทคนิคและ การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน

เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง

- การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา "คน"

การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา "ผลงาน"

การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน(Reaching Agreement)

การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน(Improvement)

-  เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล 

13.  WORKSHOP : กรณีศึกษา-บทบาทสมมุติ (Role-Play) การแจ้งผลการปฏิบัติงาน   

14.  การนำผลการประเมินมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

-          การหาความต้องการในการฝึกอบรมพนักงาน

-          การวิเคราะห์หาพนักงาน Talent

-          การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

-          การขึ้นค่าจ้างและการจ่ายโบนัส

15. ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลและแนวทางแก้ไข

 รายละเอียดทั้งหมด หลักสูตร  " การจัดทำแบบประเมินผลประจำปี "icon-hot

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 

อัตราค่าสัมมนา/ ผู้สนใจทั่วไป   3,800  บาท     สมาชิก  3,686  บาท
วิทยากร ดร.รวิภาส กล่ำทวี

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

 • ความหมาย ความสำคัญและการเชื่อมโยงระหว่างการจัดซื้อกับการเจรจาต่อรอง
 • หลักการสำคัญ กระบวนการ กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญในการจัดซื้อ
 • ทักษะสำคัญที่นักจัดซื้อต้องมีไว้สำหรับการเจรจาต่อรองเพื่อการจัดซื้อที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • เทคนิคและวิธีการโน้มน้าวและชักจูงใจฝ่ายซัพพลายเออร์
 • เคล็ดลับกลยุทธ์ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องรู้ระหว่างการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์
 • วิธีการป้องกันความผิดพลาดในการเจรจาต่อรองของนักจัดซื้อกับซัพพลายเออร์
 • เทคนิคและวิธีการปิดการเจาจาต่อรองของนักจัดซื้อกับซัพพลายเออร์

หัวข้อการฝึกอบรมภาคทฤษฏีประกอบด้วย

 • ทฤษฏีสำคัญของการจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง
 • ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดซื้อกับการเจรจาต่อรอง
 • กลยุทธ์และเทคนิคสำคัญๆที่ใช้ในการเจรจาต่อรองของนักจัดซื้อ
 • กลยุทธ์และเทคนิคสำคัญๆที่ซัพพลายเออร์ใช้ระหว่างการเจรจาต่อรองกับนักจัดซื้อ
 • กลยุทธ์การโน้มน้าวและจูงใจซัพพลายเออร์ของนักจัดซื้อ
 • กลยุทธ์และเทคนิคการปิดการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ของนักจัดซื้อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
อัตราค่าสัมมนา/ ผู้สนใจทั่วไป   3,800  บาท     สมาชิก 3,686  บาท
วิทยากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง  
 

หัวข้อการบรรยาย:

 

1.แนวคิด หลักการ และความสำคัญของ Empowerment ต่อการดำเนินงานธุรกิจเพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าค้าในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร

2.ความรู้หลักที่จำเป็นพื้นฐานความสำเร็จในการทำงานแบบ Empowerment ได้แก่ Professional ,Product . Process and People

3.ความคิดที่สำคัญๆต่อการทำงานแบบ Empowerment คือ Positive Thinking , Systematic Thinking  and  Think Out Of The Box

4.แบ่งกลุ่มทำ Workshop แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์คน ก่อนที่จะมีการมอบหมายงาน เพื่อจะได้ทราบพฤติกรรมพนักงาน ประเภท และแนวทางการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมพนักงาน  พร้อมรับฟังข้อแนะนำจากวิทยากร

5.การบริหารคนแนวใหม่โดยใช้หลัก Empowerment  เพื่อให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่

ที่จะก้าวขึ้นมาสู่ผู้บริหาร

6.  หลักการมอบอำนาจอย่างมืออาชีพ  เทคนิคการมอบอำนาจให้ได้งาน

7.  เทคนิคการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะ จุดแข็งและจุดอ่อนของลูกน้อง

8.  หลักการจูงใจและกระตุ้นให้ลูกน้องทำงาน

9.  วิธีการจูงใจและกระตุ้นลูกน้องแต่ละประเภทให้ทำงานวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
อัตราค่าสัมมนา/ ผู้สนใจทั่วไป   3,800  บาท     สมาชิก 3,686  บาท

วิทยากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง  

หัวข้อการบรรยาย:

ความสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กร หน่วยงาน ทีมงาน และตัวบุคคล

- เหตุผลความจำเป็นของงาน HR ทีมีต่อผู้จัดการตามสายงานต่าง ๆ

- บทบาทของงาน HR สำหรับผู้จัดการตามสายงาน และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

- ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องในบทบาทของ Line Managerและบทบาทของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์


(สรรหา-พัฒนา-รักษาไว้-ใช้ประโยชน์)


มิติที่ 1 :  การวางแผนอัตรากำลัง ( Manpower Planning)

มิติที่ 2 : การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)

มิติที่ 3 การพัฒนาพนักงาน (Training & Competency Base Training) 

มิติที่ 4 การรักษาไว้ – การจูงใจพนักงาน (Motivation System)

มิติที่ 5 การบริหารประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

มิติที่ 6 : การวางแผนพัฒนาอาชีพ ( Career Development)

                    

*Modern HR Tools ที่องค์กรสมัยใหม่นิยมนำมาใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

Competency และ KPI กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- Employee Engagement เพื่อความผูกพันและทุ่มเทกับองค์กร

- Talent Management กับการบริหารคนเก่งเพื่อความโดดเด่นขององค์กร

- Succession Plan เพื่อการเตรียมทายาทสืบทอดขององค์กร

- การสรุปประเด็นการนำไปใช้"สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  095-9151876,092-2633989 
บริษัทไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
ภาษาไทย