ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรการวิเคราะห์ Training Need บนพื้นฐานCompetency

ขอแนะนำหลักสูตรเด่น ประจำเดือน!!!พร้อมโปรโมชั่นประจำเดือน www.krittin.in.th
 dookdik 008 Tiger icon promotionเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน > สมัคร 2 ท่าน รับส่วนลด 600 บาท  สมัคร 3 ท่านลด 1,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krittin.in.th


มอบประกาศนีย์บัตรทุกหลักสูตร

หลักสูตร
 : 
" การวิเคราะห์ Training Need บนพื้นฐานCompetency 
อัตราค่าสัมมนา 3,800 บาท    สามาชิก 3,420 ดูรายละเอียดคลิก การวางระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยใช้ Competency การหาความต้องการด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างถูกวิธีามารถจัดให้พนักงานได้ทำงานที่ตรงกับความถนัด ความรู้ความสามารถ ทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากศักยภาพ

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ "
อัตราค่าสัมมนา 3,800 บาท    สามาชิก 3,420 ดูรายละเอียดคลิก
 การแผนกำลังคนมีความสำคัญอย่างไรต่อกลยุทธ์องค์กร จะวิเคราะห์และวางแผนกำลังคนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกัน อะไรเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์วางแผน 

หลักสูตร"ความรอบรู้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่"
อัตราค่าสัมมนา 3,800 บาท สามาชิก 3,420 ดูรายละเอียดคลิก
ความรู้ต่างๆในการบริหารทรัพยากรมานุษย์ สามารถนำมาวิเคราะห์และเกิดทักษะในการบริหารจัดการบุคคลากร ำเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการบุคคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
สนใจสำรองที่นั่ง

download icon 300ดาวน์โหลด/ใบสมัครเข้าอบรม 

courseeplus-Creditcard-problem-1กรอกใบสมัคร/ผ่านเว็บไซต์


ขออภัยหากอีเมล์นี้รบกวนท่าน

"สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  095-9151876,092-2633989 

Wordpress Deals - Largest Collection of Premium Free WordPress Themes

WordPress is a powerful tool for building everything from a simple blog to a full-blown ecommerce website.
Browse our professional collection of WordPress themes and plugins. Find the perfect plugin , template for your WordPress website.

WordPress Themes are our specialty. With a WordPress template from our Marketplace, your WordPress CMS or blog-based site will be transformed with a fresh, clean and professional look.

WP Deals offers a wide variety of flexible WP theme styles including magazine WordPress themes, portfolio WordPress themes and business WordPress themes.

 

Deal of the dayPO #4500382 KORYO

Dear Sir,

Please find attached order subject to invoice and advance payment.

kindly return with acknowledgement signed and stamped.


P.S download the Microsoft excel file document to view
order fully.Regards
Andylim

ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตรการจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี (Performance Management System)”

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเดือนสิงหาคมicon-hot
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 

อัตราค่าสัมมนา/ ผู้สนใจทั่วไป   7,100  บาท     สมาชิก  6,390  บาท
วิทยากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง  

วันที่หนึ่ง

1. ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. มาตรการที่นำมาพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร (Goal Setting, Core Values,Competency or Quality Statement)

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารงานประจำวัน (Day to Day)

6. รูปแบบของผลการประเมินผลปฏิบัติงาน  

-          ระดับผู้จัดการ/หัวหน้า  จะใช้เกณฑ์การประเมินแบบเน้นเป้าหมายและพฤติกรรมอย่างไร

-          ระดับพนักงาน  ควรจะใช้เกณฑ์การประเมินในลักษณะใด จึงจะเหมาะสม

7. การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (KPIs/BSC – Function and Individual)

8. แบบประเมินผลพนักงาน

           WORKSHOP : กรณีศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9. นำผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน  มาใช้เป็นแนวทางในการขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี  โดยการฝึกปฏิบัติจริง  จาก workshop  ของทางวิทยากรที่ได้แจกให้ไว้

วันที่สอง

10. การประเมินศักยภาพพนักงาน

           WORKSHOP : กรณีศึกษา การประเมินศักยภาพของพนักงาน

11. การวิเคราะห์ผลการประเมินของพนักงาน  ทั้งสองประเภท  เพื่อตรวจสอบดูว่าพนักงานภายในองค์กร มีพฤติกรรมในลักษณะใดบ้าง 

12. เทคนิคและ การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน

เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง

- การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา "คน"

การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา "ผลงาน"

การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน(Reaching Agreement)

การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน(Improvement)

-  เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล 

13.  WORKSHOP : กรณีศึกษา-บทบาทสมมุติ (Role-Play) การแจ้งผลการปฏิบัติงาน   

14.  การนำผลการประเมินมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

-          การหาความต้องการในการฝึกอบรมพนักงาน

-          การวิเคราะห์หาพนักงาน Talent

-          การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

-          การขึ้นค่าจ้างและการจ่ายโบนัส

15. ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลและแนวทางแก้ไข

 รายละเอียดทั้งหมด หลักสูตร  " การจัดทำแบบประเมินผลประจำปี "icon-hot

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 

อัตราค่าสัมมนา/ ผู้สนใจทั่วไป   3,800  บาท     สมาชิก  3,686  บาท
วิทยากร ดร.รวิภาส กล่ำทวี

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

 • ความหมาย ความสำคัญและการเชื่อมโยงระหว่างการจัดซื้อกับการเจรจาต่อรอง
 • หลักการสำคัญ กระบวนการ กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญในการจัดซื้อ
 • ทักษะสำคัญที่นักจัดซื้อต้องมีไว้สำหรับการเจรจาต่อรองเพื่อการจัดซื้อที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • เทคนิคและวิธีการโน้มน้าวและชักจูงใจฝ่ายซัพพลายเออร์
 • เคล็ดลับกลยุทธ์ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องรู้ระหว่างการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์
 • วิธีการป้องกันความผิดพลาดในการเจรจาต่อรองของนักจัดซื้อกับซัพพลายเออร์
 • เทคนิคและวิธีการปิดการเจาจาต่อรองของนักจัดซื้อกับซัพพลายเออร์

หัวข้อการฝึกอบรมภาคทฤษฏีประกอบด้วย

 • ทฤษฏีสำคัญของการจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง
 • ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดซื้อกับการเจรจาต่อรอง
 • กลยุทธ์และเทคนิคสำคัญๆที่ใช้ในการเจรจาต่อรองของนักจัดซื้อ
 • กลยุทธ์และเทคนิคสำคัญๆที่ซัพพลายเออร์ใช้ระหว่างการเจรจาต่อรองกับนักจัดซื้อ
 • กลยุทธ์การโน้มน้าวและจูงใจซัพพลายเออร์ของนักจัดซื้อ
 • กลยุทธ์และเทคนิคการปิดการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ของนักจัดซื้อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
อัตราค่าสัมมนา/ ผู้สนใจทั่วไป   3,800  บาท     สมาชิก 3,686  บาท
วิทยากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง  
 

หัวข้อการบรรยาย:

 

1.แนวคิด หลักการ และความสำคัญของ Empowerment ต่อการดำเนินงานธุรกิจเพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าค้าในผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร

2.ความรู้หลักที่จำเป็นพื้นฐานความสำเร็จในการทำงานแบบ Empowerment ได้แก่ Professional ,Product . Process and People

3.ความคิดที่สำคัญๆต่อการทำงานแบบ Empowerment คือ Positive Thinking , Systematic Thinking  and  Think Out Of The Box

4.แบ่งกลุ่มทำ Workshop แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์คน ก่อนที่จะมีการมอบหมายงาน เพื่อจะได้ทราบพฤติกรรมพนักงาน ประเภท และแนวทางการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมพนักงาน  พร้อมรับฟังข้อแนะนำจากวิทยากร

5.การบริหารคนแนวใหม่โดยใช้หลัก Empowerment  เพื่อให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่

ที่จะก้าวขึ้นมาสู่ผู้บริหาร

6.  หลักการมอบอำนาจอย่างมืออาชีพ  เทคนิคการมอบอำนาจให้ได้งาน

7.  เทคนิคการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะ จุดแข็งและจุดอ่อนของลูกน้อง

8.  หลักการจูงใจและกระตุ้นให้ลูกน้องทำงาน

9.  วิธีการจูงใจและกระตุ้นลูกน้องแต่ละประเภทให้ทำงานวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
อัตราค่าสัมมนา/ ผู้สนใจทั่วไป   3,800  บาท     สมาชิก 3,686  บาท

วิทยากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง  

หัวข้อการบรรยาย:

ความสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กร หน่วยงาน ทีมงาน และตัวบุคคล

- เหตุผลความจำเป็นของงาน HR ทีมีต่อผู้จัดการตามสายงานต่าง ๆ

- บทบาทของงาน HR สำหรับผู้จัดการตามสายงาน และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

- ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องในบทบาทของ Line Managerและบทบาทของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์


(สรรหา-พัฒนา-รักษาไว้-ใช้ประโยชน์)


มิติที่ 1 :  การวางแผนอัตรากำลัง ( Manpower Planning)

มิติที่ 2 : การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)

มิติที่ 3 การพัฒนาพนักงาน (Training & Competency Base Training) 

มิติที่ 4 การรักษาไว้ – การจูงใจพนักงาน (Motivation System)

มิติที่ 5 การบริหารประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

มิติที่ 6 : การวางแผนพัฒนาอาชีพ ( Career Development)

                    

*Modern HR Tools ที่องค์กรสมัยใหม่นิยมนำมาใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

Competency และ KPI กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- Employee Engagement เพื่อความผูกพันและทุ่มเทกับองค์กร

- Talent Management กับการบริหารคนเก่งเพื่อความโดดเด่นขององค์กร

- Succession Plan เพื่อการเตรียมทายาทสืบทอดขององค์กร

- การสรุปประเด็นการนำไปใช้"สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  095-9151876,092-2633989 
บริษัทไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

Reminder: Se Ro invited you to join Facebook...

Se Ro wants to be your friend on Facebook. No matter how far away you are from friends and family, Facebook can help you stay connected. Other people have asked to be your friend on Facebook. Accept this invitation to see your previous friend requests Se Ro 8 friends
facebook
Se Ro wants to be your friend on Facebook. No matter how far away you are from friends and family, Facebook can help you stay connected.
Other people have asked to be your friend on Facebook. Accept this invitation to see your previous friend requests
Se Ro
8 friends
Accept Invitation
Go to Facebook
This message was sent to tutorialthai.yot12345@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future or have your email address used for friend suggestions, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303

Reminder: Se Ro invited you to join Facebook...

Se Ro wants to be your friend on Facebook. No matter how far away you are from friends and family, Facebook can help you stay connected. Other people have asked to be your friend on Facebook. Accept this invitation to see your previous friend requests Se Ro 8 friends
facebook
Se Ro wants to be your friend on Facebook. No matter how far away you are from friends and family, Facebook can help you stay connected.
Other people have asked to be your friend on Facebook. Accept this invitation to see your previous friend requests
Se Ro
8 friends
Accept Invitation
Go to Facebook
This message was sent to tutorialthai.yot12345@blogger.com. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future or have your email address used for friend suggestions, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303

เข้าดูข้อมูลส่วนตัว Facebook ของฉัน

 
 
Setrobot Set ต้องการแชร์รูปภาพและอัพเดตกับคุณ
 
 
 
Setrobot ส่งคำเชิญให้คุณใช้ Facebook หลังจากคุณลงทะเบียนแล้ว คุณจะสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ โดยการแชร์รูปภาพและวิดีโอ โพสต์อัพเดตสถานะ ส่งข้อความ และอื่นๆ ได้
 
ภาษาไทย