อักษรควบ คือ

   อักษรควบคือ คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์  ใข้สระเดียวกัน  และออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน   เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

    อักษรควบมี 2 ชนิด 
ภาษาไทย