การเรียนการสอน

แนวการสอน
 • สอนเพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์
 • ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และความคิดเชื่อมโยงเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของโลกยุคโลกาภิวัฒน์
 • สอนเพื่อเตรียมสอบเพิ่มเกรดในโรงเรียน
รับสอนพิเศษ
 • สอนพิเศษวิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น (ประถม,มัธยม)
 • สอนเดี่ยวหรือนักเรียนจับกลุ่มกันมาเรียนก็ได้
เวลา-สถานที่
 • ย่านรัชโยธิน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ย่านมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ธนบุรี
  บริการพิเศษ
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมเติมเต็มให้นักเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพ
  • แนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อเมื่อจบช่วงชั้นต่างๆ
  • ร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยให้คำแนะนำในกรณีที่นักเรียนอาจมีปัญหาบางประการในเรื่องการเรียน
  ภาษาไทย