คำเป็น คำตาย

 • การจำแนกคำเป็น คำตาย พิจารณาจากประเภทของสระและมาตราตัวสะกด
 • ลักษณะของคำเป็นและคำตาย


  ประเภทสระ(คำที่ไม่มีตัวสะกด)มาตราตัวสะกด(คำที่มีตัวสะกด)
  คำ
  เป็น
  1. ประสมด้วยสระเสียงยาว
   -า , -ี , -ู , เ- , แ-
   ตัวอย่าง กา ปี มือ ปู เข
  2. ประสมด้วยสระเสียงสั้น
   เฉพาะ -ำ , ไ- , ใ-, เ-า
   ตัวอย่าง กำ ไข ใคร 
  มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา
  • แม่กง เช่น คง ชง จง
  • แม่กน เช่น ขน คน จน
  • แม่กม เช่น กลม คม งม
  • แม่เกย เช่น เกย เขย
  • แม่เกอว เช่น กาว ขาว
  คำ
  ตาย
  ประสมด้วยสระเสียงสั้น
  เช่น -ะ, -ิ , -ึ , -ุ , เ-ะ , แ-ะ
  ตัวอย่างเช่น จะ ติ ฮึ ยุ เตะ
  มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา
  • แม่กก เช่น ครก งก ฉก
  • แม่กด เช่น ขด คด งด
  • แม่กบ เช่น ขบ คบ งบ

พยัญชนะต้น ตัวสะกด ตัวการันต์

พยัญชนะต้น เป็นอักษรที่เขียนร่วมกับสระและวรรณยุกต์ เช่น
 • แม่ มีพยัญชนะต้น ม

การประสมพยางค์และคำ

พยางค์และคำจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ อย่างน้อย 3 ส่วน คือ
 • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ ซึ่งเรียกว่า การประสม 3 ส่วน
 • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด ซึ่งเรียกว่า การประสม 4 ส่วน
 • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวการัตน์ ซึ่งเรียกว่า การประสม 4 ส่วนพิเศษ
 • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด + ตัวการันต์ ซึ่งเรียกว่า การประสม 5 ส่วน

โครงสร้างของพยางค์และคำ

พยางค์และคำจะประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญต่างๆ ดังนี้
 • พยัญชนะ ซึ่งแบ่งทำหน้าที่ 3 ลักษณะ คือ พยัญชนะต้น ตัวสะกด และตัวการันต์

พยางค์และคำ หมายถึง

พยางค์และคำ คืออะไร
 • พยางค์ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้

ภาษาไทย

การเรียนรู้ในหลักภาษาไทย แม้ไม่ใ่ช่เรื่องยาก แต่ก็มีนักเรียนจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาไทย การเรียนอย่างเป็นระบบและการฝึกฝนตามลำดับขั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และความชำนาญ มีพื้นฐานที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการศึกษาต่อไปได้

วรรณยุกต์ไทย เลขไทย

 • วรรณยุกต์มี 4 รูป 5 เสียง ดังนี้

สระในภาษาไทย

 • สระในภาษาไทยมี 21 รูป 32 เสียง

พยัญชนะไทย 44 ตัว

 • พยัญชนะไทยมี 44 ตัว ได้แก่

ประเภทสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาไทย

ประเภทสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาไทยมีหลายประเภท ดังนี้
ภาษาไทย