สระในภาษาไทย

 • สระในภาษาไทยมี 21 รูป 32 เสียง
 1. รูปสระ 21 รูป ได้แก่
  รูปสระ
  ชื่อ
  รูปสระ
  ชื่อ
  วิสรรชนีย์
  ไม้ม้วน
  อั
  ไม้หันอากาศ
  ไม้มลาย
  อ็
  ไม้ไต่คู้
  ไม้โอ
  ลากข้าง
  ตัว ออ
  อิ
  พินทุ์อิ
  ตัว ยอ
  '
  ฝนทอง
  ตัว วอ
  อํ
  นิคหิตหรือหยาดน้ำค้าง
  ตัว รึ
  "
  ฟันหนู
  ฤๅ
  ตัว รือ
  อุ
  ตีนเหยียด
  ตัว ลึ
  อู
  ตีนคู้
  ฦๅ
  ตัวลือ
  ไ ม้หน้า
 2. เสียงสระมี 32 เสียง แบ่งเป็นสระเสียงสั้น (รัสสระ) 18 เสียง และสระเสียงยาว (ทีฆสระ) 14 เสียง

  • สระเสียงสั้น ได้แก่ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อำ ใอ ไอ เอา
  • สระเสียงยาว ได้แก่ อา อี อือ อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤา ฦา

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย