จินตนาการและจินตภาพ มีความหมายและอ่านว่าอย่างไร

จินตนาการ อ่านว่า จิน-ตะ-นา-กาน  เป็นคำนาม หมายถึง การสร้างภาพขึ้นในใจ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า imagination
จินตภาพ อ่านว่า จิน-ตะ-พาบ เป็นคำนาม หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า image

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย