ประเภทสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาไทย

ประเภทสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาไทยมีหลายประเภท ดังนี้

  1. พยัญชนะ
  2. สระ
  3. วรรณยุกต์
  4. ตัวเลข
  5. เครื่องหมายต่างๆ เช่น เครื่องหมายวรรคตอน เป็นต้น

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย