องค์กร และ องค์การ มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

คำว่า องค์กร และ องค์การ มีความหมายแตกต่างกัน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2552 เก็บคำว่า องค์กร โดยให้ความหมายว่า น. บุคคล และคณะบุคคล หรือสถาบัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน เช่น
คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารของรัฐ  สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรของรัฐสภา, ในบางกรณี องค์กรหมายความรวมถึงองค์การด้วย" (อ. organ). และเก็บคำว่า องค์การ โดยให้ความหมายว่า น.ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจำกัด สมาคม หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ. (อ. organization).

1 comments:

Thanayut KINGRPG said...

ขอบคุณมากๆคะ

Post a Comment

ภาษาไทย