สมรรถภาพ และ สมรรถนะ แตกต่างกันอย่างไร

สมรรถภาพ ให้ความหมายว่า ความสามารถ เช่น เขาเป็นคนมีสมรรถภาพในการทำงานสูง สมควรได้เลื่อนตำแหน่ง สำหรับคำว่า สมรรถนะ ให้ความหมายว่า ความสามารถ (ใช้แก่เครื่องยนต์) เช่น รถยนต์แบบนี้มีสมรรถนะดีเยี่ยมเหมาะสำหรับเดินทางไกล

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย