องค์กร และ องค์การ มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

คำว่า องค์กร และ องค์การ มีความหมายแตกต่างกัน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2552 เก็บคำว่า องค์กร โดยให้ความหมายว่า น. บุคคล และคณะบุคคล หรือสถาบัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกัน เช่น
ภาษาไทย