คำเป็น คำตาย

  • การจำแนกคำเป็น คำตาย พิจารณาจากประเภทของสระและมาตราตัวสะกด
  • ลักษณะของคำเป็นและคำตาย


    ประเภทสระ(คำที่ไม่มีตัวสะกด)มาตราตัวสะกด(คำที่มีตัวสะกด)
    คำ
    เป็น
    1. ประสมด้วยสระเสียงยาว
      -า , -ี , -ู , เ- , แ-
      ตัวอย่าง กา ปี มือ ปู เข
    2. ประสมด้วยสระเสียงสั้น
      เฉพาะ -ำ , ไ- , ใ-, เ-า
      ตัวอย่าง กำ ไข ใคร 
    มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา
    • แม่กง เช่น คง ชง จง
    • แม่กน เช่น ขน คน จน
    • แม่กม เช่น กลม คม งม
    • แม่เกย เช่น เกย เขย
    • แม่เกอว เช่น กาว ขาว
    คำ
    ตาย
    ประสมด้วยสระเสียงสั้น
    เช่น -ะ, -ิ , -ึ , -ุ , เ-ะ , แ-ะ
    ตัวอย่างเช่น จะ ติ ฮึ ยุ เตะ
    มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา
    • แม่กก เช่น ครก งก ฉก
    • แม่กด เช่น ขด คด งด
    • แม่กบ เช่น ขบ คบ งบ

พยัญชนะต้น ตัวสะกด ตัวการันต์

พยัญชนะต้น เป็นอักษรที่เขียนร่วมกับสระและวรรณยุกต์ เช่น
  • แม่ มีพยัญชนะต้น ม

การประสมพยางค์และคำ

พยางค์และคำจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ อย่างน้อย 3 ส่วน คือ
  • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ ซึ่งเรียกว่า การประสม 3 ส่วน
  • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด ซึ่งเรียกว่า การประสม 4 ส่วน
  • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวการัตน์ ซึ่งเรียกว่า การประสม 4 ส่วนพิเศษ
  • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด + ตัวการันต์ ซึ่งเรียกว่า การประสม 5 ส่วน

โครงสร้างของพยางค์และคำ

พยางค์และคำจะประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญต่างๆ ดังนี้
  • พยัญชนะ ซึ่งแบ่งทำหน้าที่ 3 ลักษณะ คือ พยัญชนะต้น ตัวสะกด และตัวการันต์

พยางค์และคำ หมายถึง

พยางค์และคำ คืออะไร
  • พยางค์ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้

ภาษาไทย

การเรียนรู้ในหลักภาษาไทย แม้ไม่ใ่ช่เรื่องยาก แต่ก็มีนักเรียนจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาไทย การเรียนอย่างเป็นระบบและการฝึกฝนตามลำดับขั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และความชำนาญ มีพื้นฐานที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการศึกษาต่อไปได้

วรรณยุกต์ไทย เลขไทย

  • วรรณยุกต์มี 4 รูป 5 เสียง ดังนี้

สระในภาษาไทย

  • สระในภาษาไทยมี 21 รูป 32 เสียง

พยัญชนะไทย 44 ตัว

  • พยัญชนะไทยมี 44 ตัว ได้แก่

ประเภทสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาไทย

ประเภทสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาไทยมีหลายประเภท ดังนี้
ภาษาไทย