สันปันน้ำมีความหมายว่าอย่างไร

สันปันน้ำ หมายถึง เส้นแบ่งหรือสันเขา ยอดเขาหรือทางแคบๆ บนพื้นที่สูงที่เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างบริเวณลุ่มน้ำ 2 แห่ง ซึงอยู่ติดกัน หรือที่แบ่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติให้ไหลไปในทิศทางตรงกันข้าม สันปันน้ำเป็นลักษณะภูมิประเทศที่นิยมนำมาใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ

สมรรถภาพ และ สมรรถนะ แตกต่างกันอย่างไร

สมรรถภาพ ให้ความหมายว่า ความสามารถ เช่น เขาเป็นคนมีสมรรถภาพในการทำงานสูง สมควรได้เลื่อนตำแหน่ง สำหรับคำว่า สมรรถนะ ให้ความหมายว่า ความสามารถ (ใช้แก่เครื่องยนต์) เช่น รถยนต์แบบนี้มีสมรรถนะดีเยี่ยมเหมาะสำหรับเดินทางไกล
ภาษาไทย